ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
USERNAME = รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
PASSWORD = เลขบัตรประชาชน 13 หลัก